Oddelegowanie nauczyciela do pracy związkowej w czasie trwania stażu – co z awansem zawodowym

Oddelegowanie nauczyciela do pracy związkowej w czasie trwania stażu – co z awansem zawodowym

Oddelegowanie nauczyciela do pracy związkowej w czasie trwania stażu – co z awansem zawodowym?

Nauczyciel został wybrany na funkcję prezesa organizacji związkowej i zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Do końca stażu na stopień nauczyciela mianowanego pozostał mu rok. Czy będzie mógł ukończyć staż i zdobyć wyższy stopień awansu zawodowego? Sprawdzamy.

Nauczyciel, o którym mowa w pytaniu, może ukończyć staż i złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego (art. 3 pkt 3 Karty Nauczyciela).

Ilekroć w ustawie Karta Nauczyciela jest mowa o stażu, rozumie się przez to okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczętego i realizowanego w trybie i na zasadach określonych w przepisach rozdziału 3a, z tym że w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1–3, równoważny z odbywaniem stażu jest odpowiednio okres zatrudnienia na tych stanowiskach lub czas urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy (art. 3 pkt 3 Karty Nauczyciela).

Do grona nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1–3, należą m.in. nauczyciele urlopowani lub zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

Nauczyciel urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, którego okres urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy trwa nieprzerwanie co najmniej 3 lata, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego odpowiednio po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego i po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela). Jeżeli w okresie stażu nauczyciela urlopowano lub zwolniono z obowiązku świadczenia pracy, do nieprzerwanego 3-letniego okresu zalicza się okres odbytego stażu (art. 9e ust. 5 Karty Nauczyciela).

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215) – art. 3 pkt 3, art. 9e ust. 3 i ust. 5.

Anna Trochimiuk – ekspert portalu ePedagogika.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *