Jak uzyskać odszkodowanie - porady prawne

Jak uzyskać odszkodowanie - porady prawne

Jak uzyskać odszkodowanie – porady prawne

Odszkodowanie to świadczenie, które należy się osobie poszkodowanej za wyrządzenie szkody od innego podmiotu prawa cywilnego. Jego zadaniem ma być rekompensata doznanego uszczerbku, którego doznała osoba doznająca szkody. Dochodzenie odszkodowań wzbudza jednak wiele wątpliwości. Jak zrobić to w odpowiedni sposób tak, b y faktycznie uzyskać należną kwotę i w jakich okolicznościach nam się należy? Zachęcamy do przeczytania naszego artykułu.

Wysokość odszkodowania

Ze względu na funkcję odszkodowania, czyli bycie rekompensatą za doznany uszczerbek, wysokość odszkodowania musi być adekwatna do powstałej szkody. Powinno ono zarówno pokrywać szkodę rzeczywistą, jak i tzw. utracone korzyści. Czym one są? Utracone korzyści to wszystko to, co poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby nie zdarzenie, za które domaga się odszkodowania. Rzeczywiście wyrządzona szkoda to samo pomniejszenie majątku poszkodowanego, natomiast utracone korzyści to wartość hipotetyczna, będąca konsekwencją szkody. Przykładem może być utrata laptopa, będącego narzędziem pracy. W tym przypadku szkoda rzeczywista to wartość laptopa, natomiast utracone korzyści to kwota, którą poszkodowany mógłby zyskać dzięki wykorzystaniu laptopa do pracy. Jeżeli rolą odszkodowania jest wyłącznie wyrównanie szkody, jego wysokość nie powinna być zbyt wysoka. W niektórych przypadkach z kolei odszkodowanie może być pomniejszone. Dzieje się tak np. jeżeli tak wynika z ustawy lub umowy, poszkodowany przyczynił się do powstania szkody lub jej powiększenia, lub jeżeli jego zmniejszenie wynika z zasad współżycia społecznego ze względu na stan majątkowy poszkodowanego albo osoby, która jest odpowiedzialna za szkodę. 

Rodzaje odszkodowań

Odszkodowanie może przybrać kilka form. Jej wybór należy do poszkodowanego. Jednym z rodzajów odszkodowania jest przywrócenie do stanu sprzed wyrządzenia szkody, natomiast drugim rodzajem jest zapłata określonej sumy pieniędzy, czyli rekompensata pieniężna. Jeżeli przywrócenie stanu sprzed wyrządzenia szkody nie jest możliwe lub wymaga nadmiernych wysiłków, wtedy należy poprzestać na rekompensacie pieniężnej. 

Jak uzyskać odszkodowanie?

Postanowiliśmy przytoczyć dwie sytuacje, które mogą dotknąć każdego z nas, a w których przysługuje nam odszkodowanie. Jest to opóźniony lot lub zgubienie bagażu, a także odszkodowanie za wypadek samochodowy. Co należy zrobić, by uzyskać odszkodowanie w takich sytuacjach? Sprawdziliśmy to!

Jak uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot

Odszkodowanie za opóźniony lot i zgubienie bagażu 

Jak wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., pasażerowie, których lot został opóźniony lub bagaż zagubiony, mają prawo do dochodzenia odszkodowania od linii lotniczych. Pasażer może domagać się odszkodowania, jeżeli spełniono warunki takie, jak to, że wylot ma miejsce z dowolnego lotniska na terenie Unii Europejskiej, a także gdy przylot do Unii Europejskiej odbywał się za pośrednictwem przewoźnika z Unii Europejskiej bądź Islandii, Norwegii lub Szwajcarii. Jak twierdzi adwokat Krzysztof Śpiewak z kancelarii adwokackiej z Poznania (https://smadwokaci.pl) w tych sytuacjach pasażerowi przysługuje prawo do zwrotu kosztów, które poniósł. Innym sposobem może być zapewnienie przez przewoźnika alternatywnego środka transportu. W niektórych sytuacjach po stronie przewoźnika może także leżeć obowiązek zapewnienia transportu na lotnisko. Obowiązkiem linii lotniczych jest poinformowanie pasażera zarówno o jego prawach, jak i przyczynach sytuacji takich jak odmowa wpuszczenia na pokład, odwołanie lotu lub jego opóźnienie.

Kiedy odszkodowanie nie przysługuje?

Pasażerom, którzy oczekują na opóźniony lot może przysługiwać prawo do napojów lub posiłków, a czasem nawet prawo do bezpłatnego noclegu. Odszkodowanie od linii lotniczych nie przysługuje jednak, jeżeli pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu co najmniej dwa tygodnie przed planowanym czasem odlotu, a także wtedy kiedy pasażerowie zostali poinformowani w okresie od 2 tygodni do 7 dni i zaproponowano im zmianę planu podróży, który umożliwia dotarcie na miejsce docelowe najwyżej 4 godziny po planowym czasie przylotu. Z kolei jeżeli o odwołaniu loty pasażerowie zostali poinformowani w czasie krótszym niż 7 dni, dotarcie do planowanego miejsca powinno odbyć się nie później niż dwie godziny po planowym czasie przylotu. Jeżeli lot został odwołany z powodu ekstremalnych warunków pogodowych, przewoźnik musi zwrócić koszt biletu, zaproponować alternatywny środek transportu lub przenieść rezerwację na inny termin, wskazany przez pasażera. Taka możliwość istnieje jedynie w przypadku, gdy są wolne miejsca. 

Jak uzyskać odszkodowanie?

Jeżeli chcemy uzyskać zwrot kosztów od przewoźnika, w tym celu powinniśmy wypełnić formularz skargi. Jeżeli przewoźnik będzie ignorował napływające skargi, pasażer może skorzystać z procedury odwoławczej przed właściwym organem w kraju, gdzie miało miejsce dane wydarzenie. 

Jak uzyskać odszkodowanie za zagubiony bagaż

Uszkodzenie bagażu

Co jednak w przypadku, gdy domagasz się odszkodowania za uszkodzony lub zgubiony bagaż? Linie lotnicze co roku gubią ponad 30 milionów sztuk bagażu. Nawet jeżeli nie wykupiliśmy specjalnego ubezpieczenia, mamy prawo do odszkodowania. Jeżeli nasz bagaż został uszkodzony, powinniśmy jak najszybciej zgłosić szkodę w odpowiednim stoisku lub biurze znajdującym się na lotnisku. Następnie należy sporządzić specjalny protokół, w którym zostaną zawarte informacje na temat szkody. Ważne, by jego kopię zachować aż do otrzymania odszkodowania, ponieważ może się ona okazać przydatna. Szkoda powinna zostać zgłoszona maksymalnie 7 dni po odbiorze bagażu. Jeżeli uszkodzenie walizki wynikało z winy pasażera (np. była ona przeciążona lub nie spełniała wymagań dotyczących wymiarów), przewoźnik może odmówić wypłacenia odszkodowania

Zagubienie bagażu 

Jeżeli w ciągu 30 dni nie dostanie się informacji na temat odnalezienia bagażu, należy spisać go na straty i przyjąć, że najprawdopodobniej już się nie odnajdzie. W takiej sytuacji należy wystąpić do przewoźnika z wnioskiem o odszkodowanie. Należy dołączyć do niego odpowiednie dokumenty, takie jak dokumenty podróży oraz wykaz zawartości bagażu wraz z wyceną. W przypadku zgłoszenia zagubienia bagażu ma się na to aż 2 lata. Innym często spotykanym przypadkiem, kiedy należy się Tobie odszkodowanie jest zmarnowany urlop. Więcej na ten temat przeczytasz we wpisie https://smadwokaci.pl/aktualnosci/zadoscuczynienia-odszkodowania/odszkodowanie-i-zadoscuczynienie-za-zmarnowany-urlop/.

Jak uzyskać odszkodowanie -odszkodowanie za wypadek samochodowy

Odszkodowanie za wypadek samochodowy 

W przypadku odszkodowań za wypadek samochodowy bardzo często zdarza się, że firmy ubezpieczeniowe oferują jedynie ułamek kwoty, która faktycznie powinna zostać wypłacona. Usprawiedliwiają się tym, że kwota ta wystarczy na zakup części odpowiedniej jakości, a także uwzględniono odpowiednie koszty robocizny. Niestety zwykle tłumaczenia te dość mocno mijają się z prawdą. Jeżeli chcemy naprawić samochód używając oryginalnych części, mamy prawo domagać się odszkodowania, które wystarczy na ich zakup. 

Odpowiednia kwota za wypadek samochodowy

Jak domagać się odpowiedniej kwoty za wypadek samochodowy? W tym celu bardzo ważnym dowodem będzie opinia rzeczoznawcy posiadającego fachową wiedzę w zakresie motoryzacji. W swojej opinii rzeczoznawca powinien uwzględnić faktyczne koszty naprawy pojazdu. Jeżeli chcemy pozwać ubezpieczyciela, opinia rzeczoznawcy będzie bardzo mocnym dowodem, który możemy wykorzystać na naszą korzyść. 

Działania ubezpieczycieli

Może się zdarzyć, że nasz ubezpieczyciel bardzo szybko wypłaci odszkodowanie za wypadek samochodowy. Bardzo często dzieje się tak, ponieważ firma ubezpieczeniowa chce stworzyć pozory, że dana sprawa została zakończona. Czasem proponują także umowy, w których proponują odszkodowanie w zamian za zrzeczenie się roszczeń. Takich umów nie należy jednak podpisywać, ponieważ często oznacza to zamknięcie drogi do ubiegania się o odszkodowanie, które faktycznie nam się należy, a kwota oferowana przez ubezpieczyciela będzie zdecydowanie niższa od tej, którą powinniśmy dostać. 

Odszkodowanie

Jak uzyskać odszkodowanie - kwota odszkodowania

Jak w takim razie domagać się odpowiedniej kwoty za wypadek samochodowy? Podobnie jak w przypadku odszkodowania za zniszczony bagaż, w niektórych okolicznościach kwota odszkodowania może ulec pomniejszeniu. Dzieje się tak w przypadku, gdy osoba poszkodowana w jakiś sposób przyczyniła się do jej powstania lub zwiększenia, np. jeśli kierowała pod wpływem alkoholu lub nie zapięła pasów. Aby ustalić odpowiednią wysokość odszkodowania bierze się pod uwagę między innymi takie czynniki jak zakup lekarstw i urządzeń, które są niezbędne do odpowiedniego funkcjonowania, a także koszty opieki medycznej, w tym koszty leczenia za granicą lub koszty odwiedzin w szpitalu. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania bierze się pod uwagę także takie koszty, jak np. straty w zarobkach za okres leczenia lub koszty przyuczania do nowego zawodu. Jeśli zależy nam na uzyskaniu odszkodowania o odpowiedniej wysokości, która faktycznie pokryje wszystkie wydatki, jakich dokonaliśmy, każdy wydatek powinien być szczegółowo udokumentowany. W tym celu powinniśmy zbierać paragony, faktury, a także dokumentację medyczną, która będzie mocnym dowodem. Jeśli ze względu na wypadek samochodowy nie możemy pracować zawodowo, możemy domagać się renty uzupełniającej, która jest uzależniona od dochodów osoby poszkodowanej przed doznaniem wypadku oraz po nim. Po wypadku samochodowym można domagać się także zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, którego kwota jest ustalana indywidualnie, biorąc pod uwagę czynniki takie, jak oszpecenie, urazy psychiczne czy wiek. Bardzo często kwota takiego zadośćuczynienia będzie przewyższała kwotę, która płacona jest za szkody majątkowe. 

Co po wypadku? 

Jeżeli doznaliśmy wypadku samochodowego, bezpośrednio po nim powinniśmy sporządzić dokumentację, która potwierdza jego przebieg. Aby to zrobić możemy na miejsce wezwać policję. Innym sposobem będzie samodzielne spisanie oświadczenia, w których muszą znaleźć się informacje takie, jak wskazanie na winę sprawcy oraz jego dane, do których należą imię, nazwisko, numer dowodu osobistego, numer PESEL oraz numer polisy. Dodatkowo warto udać się także na powypadkowe badania, aby stwierdzić, czy w wyniku wypadku nie doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu. Ważne, by zrobić to nawet jeżeli czujemy się dobrze, ponieważ niektóre dolegliwości mogą być groźne, a jednocześnie mogą ujawnić się dopiero po dłuższym czasie od wypadku. 

Mamy nadzieję, że nasz artykuł okazał się pomocny i rozwiał wątpliwości dotyczące tego, jak uzyskać odszkodowanie. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *