Co z trwającymi postępowaniami, w których wniesiono odwołanie do KIO

Co z trwającymi postępowaniami, w których wniesiono odwołanie do KIO

Co z trwającymi postępowaniami, w których wniesiono odwołanie do KIO?

Niezależnie od tego, że zamówienie jest finansowane z dotacji i że zamawiający musi rozliczyć się z pierwszej transzy w tym roku, warto rozważyć zwrócenie się do instytucji przyznającej dotację z zapytaniem o możliwość zmiany terminu rozliczenia w związku z zaistniałą sytuacją epidemii i wynikających z niej trudności w realizacji zadań nałożonych na zamawiającego.

Problem

Ogłosiliśmy postępowanie „unijne” o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę akademika. Dnia 13 kwietnia br. wpłynęło odwołanie wobec zapisów ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz (wykonawca skarży jedno z kryteriów oceny ofert). Na chwilę obecną wiemy, że w czasie trwania epidemii nie będą odbywały się rozprawy ani posiedzenia jawne przed Krajową Izbą Odwoławczą. Otwarcie ofert wyznaczono na 6 maja br. Będziemy je przesuwać ze względu na liczne pytania i planowane zmiany treści siwz. Co robić w tej sytuacji? Przełożyć termin składania ofert do czasu zakończenia epidemii? Bez orzeczenia KIO nie możemy podpisać ważnej umowy. Dodatkowo pieniądze na zamówienie mamy z dotacji i musimy się rozliczyć z pierwszej transzy jeszcze w tym roku.

Wyjaśnienie

W opisanym przypadku zostało wniesione odwołanie wobec postanowień ogłoszenia o zamówieniu i siwz w zakresie jednego z kryteriów oceny ofert. W takiej sytuacji zamawiający stosownie do art. 182 ust. 5 ustawy Pzp może przedłużyć termin składania ofert. Istnieje zatem możliwość, a nie obowiązek zmiany terminu składania ofert. W praktyce zazwyczaj zamawiający dokonują takiej czynności, ale wiedzą mniej więcej o ile, ponieważ KIO co do zasady rozpoznaje odwołanie w ciągu 15 dni od dnia jego doręczenia prezesowi KIO. W okresie epidemii koronawirusa nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych, co tym samym oznacza brak wiedzy, jak długo to potrwa, tj. kiedy wniesione odwołanie zostanie rozpoznane. Niemniej jednak należy rekomendować „stopniowo” przedłużanie terminu składania ofert, obserwując sytuację, a nie jego zmianę od razu o dłuższy okres.

Dowiedz się, czy w postępowaniu na usługi społeczne poniżej progów ustawowych przysługuje odwołanie do KIO >>

Posiedzenie niejawne może się odbyć

W pytaniu podano, że zamawiający będzie dokonywał zmian siwz, ale nie wiadomo, czy będą one dotyczyć także kryterium oceny ofert będącego przedmiotem odwołania do prezesa KIO.  Gdyby zamawiający uznał zasadność zarzutów z odwołania, to zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku uwzględnienia przez niego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu KIO może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy. Warunkiem jest, że do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca.

W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. Byłaby zatem szansa na kontynuowanie przetargu.

Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy

Zgodnie z art. 183 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

Jednocześnie jednak w art. 183 ust. 2 ustawy Pzp wskazuje się, że zamawiający może złożyć do KIO wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, przedstawiając odpowiednie uzasadnienie. W sprawie takiego wniosku – jak wynika z art. 183 ust. 4 ustawy Pzp – KIO rozstrzyga na posiedzeniu niejawnym w formie postanowienia nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego złożenia. Niestety nie można przewidzieć, czy KIO taką zgodę wyrazi w konkretnych okolicznościach faktycznych i prawnych.

Wniosek o zmianę terminu rozliczenia

Niezależnie od powyższego i przepisów ustawy Pzp, odnośnie do podanej w pytaniu okoliczności, że zamówienie jest finansowane z dotacji i zamawiający musi rozliczyć się z pierwszej transzy w tym roku, warto rozważyć zwrócenie się do instytucji przyznającej dotację z zapytaniem o możliwość zmiany terminu rozliczenia w związku z zaistniałą sytuacją epidemii i wynikających z niej trudności w realizacji zadań nałożonych na zamawiającego.

Skorzystaj z bazy orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej >>

Podstawa prawna:

  • art. 182 ust. 5, art. 183 ust. 1 i 2, art. 186 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

 Andrzela Gawrońska-Baran – radca prawny, doktor nauk prawnych, była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, specjalistka ds. Pzp i autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce zamówień publicznych, prowadzi specjalizującą się w zamówieniach publicznych Kancelarię AGB, od wielu lat współpracuje z www.portalzp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *